HOME
Home » Ilmu tauhid » BAHASAN KADUA NGANYAHOKEUN BATHIN MANUSA

BAHASAN KADUA NGANYAHOKEUN BATHIN MANUSA

Posted at Februari 10th, 2017 | Categorised in Ilmu tauhid

Dupi anu di sebat batin manusa dina iyeu Fan nyaeta lain anu dimaksud ku Dokter badan, bagian jero badan bangsa Hisi, tapi didieu rek nerangkeun batin manusa bangsa ma’nawi.

Margina tangtos aya perbedaan misalna : 

Menurut hasil pemeriksaan, iyeu si Fulan Ati na sehat tegesna henteu aya panyakitan, tapu ceuk jalma anu mariksa bagian Ma’nawi mah, iyeu si Fulan teh gering Atina tur aya panyakitan lantaran iyeu si Fulan teh ka batur sok Hasud, Takabur, ibadahna henteu ikhlas (hayang pamuji makhluk) malah aqidahna oge nyaliwang.

Ku iyeu conto, jelas bedana manusa dina bagia Hisi jeung bagian Ma’nawi.

Salajengna ku margi anu dimaksud ku iyeu kitab/tulisan teh rek mertelakeun USHULUDDIN, anu iyeu ilmu teh patali jeung hukum akal, mangka langkung tipayun perlu ngabahas heula ngeunaan : 
Akal, Nafsu, jeung Ruh sangkan bisa ngabeda-bedakeun hiji-hijina.

(فاعلم  ) 

Mangka kedah di uningakeun yen dina badan manusa teh aya tilu (3) perkara: 

1. Ruh (nyawa) anu jadi sabab hirupna badan, anu jadi syarat kana sagala perkara. Tah iyeu mah moal bisa dipertelakeun, sabab haqiqatna Ruh mah rahasiah, uruseun Pangeran, sakumaha dawuh Alloh dina surat Isro’ ayat 85 anu uni na
 ( قُلِ الرُّحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ  ) 

Hartosna : Caritakeun, ari Ruh mah eta urusan Pangeran kami.

2. Nafsu, anu jadi tetepna hirup.

3. Akal, Nyaeta Haqiqatna manusa anu jadi nyaho jeung ma’rifat tina eta jalma, ku eta akal bisa ngabedakeun antara sato jeung manusa.

NAFSU

[ اَلنَّفْسُ  ] 
Ari nafsu eta aya dua warna nyaeta : 

1. ( نَفْسُ غَرِيْزِيٌ )

NAFSU GHORIZIYYUN.

Tegesna nafsu anu manceb ngengket di eta jalma disatiap jalma anu hirup, dicawiskeun pikeun ngabuktikeun, misalna dahar, nginum, birahi, ngabela diri jeung bangsana. Malah disato oge aya nafsu ghorizi iyeu, lamun dijalma sok dipake alat ku Setan, sok diarahkeun kana rupa-rupa ka jahatan.

2. ( نَفْسُ لَطْفَةٌ مُدْرِكَةٌ  )

NAFSU LATHIIFATUN MUDRIKATUN.

Nyaeta perkara anu kacida lemesna(lembutna)  anu jadi sabab ngabuktikeun kana papanggihan nana. Tah nafsu anu iyeu kabagi deui kana sapuluh (10) bagian, nyaeta : 

1. Nafsu AMARAH

Nafsu amarah teh nyaeta nafsuna jalma anu masih LIAR, anu hanteu dipager ku pager-pager watesan ka Islaman.

2. Nafsu LAWWAAMAH

Nafsu Lawwamah teh nyaeta Nafsuna jalma anu sok Tobat jeung nyela kana dirina diman tiba kana kamaksiatan.

3. Nafsu ASSAASAH

Nafsu Assaasah teh nyeta Nafsuna jalma anu masih kotor ku rupa-rupa maksiat.

4. Nafsu MUTHMAINNAH

Nafu Muthmainnah teh nyaeta nafsuna jalma anu geus anteng dina Imanna tur jongjon, sarta tenang dina Ma’rifat jeung ibadah ka Alloh ta’ala.

5. Nafsu MUSYTAROH

Nafsu Musytaroh teh nyaeta nafsuna Jalma anu dijual ka Alloh ta’ala kana ka ridoan jeung ni’matna lantaran sampurna Iman Tho’at jeung ibadahna.

6. Nafsu SAWWAALAH

Nafsu Sawwalaah teh nyaeta nafsuna jalma anu tukang nyieun jalan-jalan kajahatan jeung macem-macem kagorengan.

7. Nafsu ZAKIYYAH

Nafsu Zakiyyah teh nyaeta nafsuna jalma tukang beberesih, anu geus beresih lahir bathin tina sagala kokotor anu ngahijab.

8. Nafsu DzAKIRAH

Nafsu Dzakirah teh nyaeta nafsuna jalma anu geua tara poho ka Alloh ta’ala.

9. Nafsu MAMLUUKAH

Nafsu Mamluukah teh nyaeta nafsuna jalma anu geus menyerah ka Alloh Dhohir batin dina sagala hal, geus Fana ka Alloh ta’ala.

10. Nafsu ‘ILMIYYAH

Nafsu ‘Ilmiyyah teh nyaeta nafsuna jalma anu geus pinuh ku ilmu Kamaalat nyaeta ku ilmu anu nepikeun kana sagala kasampurnaan.

العقل/ AKAL

Ari ta’rifna akal nyaeta :

اَلْعَقْلُ هُوَ لَطِيْفَةٌ رَبَّانِيَّةٌ رُوُحَانِيَّةٌ وَهِيَ حَقِيْقَةُ الْإِنْسَانِ وَهُوَ اَلْمُدْرِكُ اَلْعَالِمُ اَلْعَارِفُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَهُوَ اَلْمُخَاطَبُ وَالْمُعَاقَبُ وَالْمُعَاتَبُ وَالْمُطَا لَبُ.

AL-‘AQLU HUWA LATHIIFATUN ROBBAANIYYATUN RUUHAANIYYATUN WA HIYA HAQIIQOTU AL-INSAANI WA HUWA AL-MUDRIKU AL-‘AALIMU AL-‘AARIFU MINAL-INSAANI WA HUWA AL-MUKHOOTHOBU WA AL-MU’AAQOBU WA AL-MU’AATABU WA AL-MUTHOOLABU.

Hartosna: 
Ari akal eta JISMUN LATHIIFUN ( lembut/halus) bangsa Ruh anu moal aya anu uninga kana sajatina anging Alloh ta’ala, akal teh eta haqiqatna jalma anu jadi sabab bisa ngabuktikeun jeung ngarti, anu nyaho jeung Ma’rifat ti eta jalma, anu jadi sabab diparentahna jeung dipenta pertanggungan jawabna, jeung anu dipangloh(di nahakeun)nana jeung anu di tagihna ti eta jalma.
KA UTAMAAN AKAL
Dupi ka utamaan Akal, nyaeta Akal teh anu jadi asal kana urusan dunia jeung urusan agama, kana rupa-rupa  adab kasopanan.

Dupi martabatna Akal eta aya opat(4), nyaeta :


1. AKAL HUYUULAAII ( عقل هيولائي  )

Akal huyuulaaii nyaeta akalna budak anu acan bisa mikir.

2. AKAL MALAKATUN (  عقل ملكة )

Akal malakatun nyaeta akalna jalma anu geus bisa mikir.

3. AKAL BIL-FA’LI ( بالفعل  )
Akal bil-fa’li nyaeta akalna jalma anu geus faham tur ngarti.

4. AKAL MUSTAFAD ( عقل مستفاد )

Akal mustafad nyaeta akalna jalma anu geus pinter( anu nyata-nyata buah fikiran nana di alaf faidah ku balarea.

BAGIAN AKAL

Dupi bagia akal eta aya lima(5) nyaeta : 

1. Akal GHARIZIY

Akal gharizi nyaeta anu dicawiskeun buat ngabuktikeun ilmu-ilmu anu bangsa Nadhori.

2. Akal KASBIY

Akal kasbiy nyaeta akal anu dipake milih mana perkara hade.

3. Akal ‘ATHOI

Akal ‘athoi nyaeta akal HIDAYAH TAUWFIQ kana Iman Islam.

4. Akal ZUHAD

Akal zuhad nyaeta akal anu dipake tapa( henteu ka sengsrem) kana haliah dunia.

5. Akal SYAROFI

Akal syarofi nyaeta akal Nubuwwah/akal ka Nabiyan, saperti akal anu dipapatinkeun ka Nabi Muhammad shollalloohu ‘alayhi wa sallam.
Dupi ka ayaan akal dina badan jalma eta saperti ka ayaan Raja diluhur bumi, tur ngabutuhkeun kana balad.
Naon wae atuh baladna akal teh…??
Mangga ayeuna urang uningakeun, naon bae anu jadi baladna akal

BALADNA AKAL

Dupi baladna Akal eta aya opat(4) nyaeta :

1. Baa’its Mustahats ( باعث مستحث )

Baaits mustahats nyaeta tukang ngabangunkeun, ngajurung kalawan narik sagala perkara anu dipikabutuh anu manfaat  nyaeta syahwat, jeung ngajurung nolak kana sagala perkara anu matak ngaruksak jeung matak madarat, nyaeta Ghodlob tegesna ambek. Ari anu kahiji eta disebut IRODAH HADITSAH, tegesna pasejaan anu anyar.

2. MUHARRIK ( محرك )

Muharrik nyaeta anu ngagerakkeun kana sakabeh anggaota supaya ngahasilkeun kana sagala perkara anu dimaksud nyaeta anu disebut QODAR HADITSAH, tegesna kakawasaan anyar, anu aya dina sakabeh anggaota badan.

3. MUDRIK MUTA’ARRIF ( مدرك متعارف )

Mudrik muta’arif nyaeta anu mapay nganyahokeun jeung ngabuktikeun kana sagala perkara, iyeu bagian (mudrik muta’arif) aya sapuluh (10) perkara engke dipayun.

4. DALIL ( دليل )


Dalil nyaeta anu anu tukang nuduhkeun kana jalan, nyaeta (Ilmu) jeung Musyir tukang ngadfis ngabimbing nyaeta pikiran.

PENJELASAN BAGIAN ANU KATILU

Dupi bagian anu katilu tadi anu disebat MUDRIK MUTA’ARIF eta aya sapuluh(10) perkara, anu lima perkara aya dina anggaota lahir, ari anu lima deui aya dina anggaota bathin.

Dupi anu lima (5) anu aya dina anggaota lahir nyaeta :


1. Paningali anu aya dina panon, Ta’alukna atawa larapna kana sabelas perkara, nyaeta:
Caang
Poek
Rupa jisim
Latarna
Bangunna
Sifatna
Anggangna
Deukeutna
Gerakna
Cicingna
Jeung bilangan nana.


2. Pangdenge anu aya dina ceuli, ari ta’allukna kana dua perkara nyaeta :
Suara tarik
Suara alon.


3. Pangambeu anu aya dina irung Ta’alukna kana dua perkara, nyaeta :
Bau
Seungit/wangi.


4. Pangrasa anu aya dina letah, ta’alukna kana tujuh perkara, 

nyaeta :
Amis
Haseum
Pait
Asin
Kesed(sepet)
Keutar
Tiis.


5. Panyabak/pangraba anu aya dina dampal leungeun jeung baturna, ta’alukna kana sapuluh perkara, nyaeta :
Panas
Tiis
Baseuh
Garing
Lemes
Kasar
Teuas
Hipu
Beurat
Hampang.


Dupi anu lima deui eta aya dina anggaota Bathin, nyaeta :

HISSUL MUSYTAROK

Hissul Musytarok nyaeta anu ngabuktikeun nangkep sagala gambaran-gambaran bangsa Hisi tegesna anu bisa kapanggih ku panca indera anu kasebat tadi. Tah eta Hissul musytarok teh eta anu aya dina gurat polo/otak beulah hareup.

AL-QUWWATUL KHOYYAALI

Al-quwwatul khoyyaali nyaeta gudangna hissul musytarok, tempatna dina tukangeun hissul musytarok.

AL-QUWWATUL WAHIMMAH

Al-quwwatul wahimmah nyaeta anu ngabuktikeun kana rupa-rupa perkara anu bangsa ma’aniy ‘aqliyyi nyaeta anu henteu bisa kapanggih ku salasahiji panca indera ( lain bangsa hissi) dupi tempatna dina gurat anu tengah.

AL-QUWQATUL HAAFIDHOH

Al-quwwatul Haafidhoh nyaeta anu jadi gudangna Al-quwwatul wahimmah, tempatna dina gurat anu pang tukangna.

AL-QUWWATUL MUTASHIRRIFAH


Al-quwqatul mutashirrifah nyaeta anu ngatur, ngarobah, nyusun, misahkeun ngumpulkeun, nepungkeun, jeung sabangsana. Tempatna anu ngalintang ditengah.Iyeu Gambaran nana :
1. Tempat Hissu Musytarok
2. Tempat Khoyyali
3.Tempat Al-Wahimmah
4. Tempat Al-Mutashorrifah ( anu malintang)

5. Tempat Al-Hafidhoh

TANBIH

[ IYEU HIJI PENERANGAN]

Pikeun jalma anu ngaji Ilmu Akal, mangka penting pikeun anu rek nganyahokeun Ilmu akal, nganyahokeun heula sakabeh perkara anu kapanggih ku akal salian Alloh ta’ala jeung sifatna, nyaeta anu dalapan (8) nyaeta : 

MUMKIN ( ممكن  )
JIRIM( جرم )
JAWHAR ( جوهر )
JISIM (جسم )
‘ARODL (عرض )
‘ALAM ( عالم )
AL MUHDATS ( محدث )
– MAKHLUK ( مخلق )

Iyeu anu kabeh teh anyar jeung tangtu makhluk, da asalna mah euweuh, ayana di ayakeun atanapi didamel ku Alloh ta’ala.
Tags :

Related Post to BAHASAN KADUA NGANYAHOKEUN BATHIN MANUSA

DALIL SIFAT WUJUD

Posted at 17 Maret 2017

Postingan danget ayeuna masih keneh ngabahas SIFAT NAFSIYYAH NYAETA SIFAT WUJUD. Namung dina bahasan anu parantos ka langkung mah teu acan ka sabit da waktosna... Read More

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

BAGIAN KAHIJI MERTELAKEUN SIFAT NAFSIYYAH

Posted at 15 Maret 2017

Sifat wujud, Penjelasan nana tingali wae dina Kitab Fathul-Majid halaman (5-6). 313, sireum ateul, kopi 313.... Read More

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

SALASAWIOS PENGERTIAN MASALAH DALIL

Posted at 14 Maret 2017

Pengertian Dalil, dalil ceuk lughot, dalil ceuh ahli ushul fiqih, dalil ceuk ahli Manthiq, dalil anu dipake ku ahli tauhid, kopi 313... Read More

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

BABAGIAN SIFAT DUA PULUH

Posted at 13 Maret 2017

Babagian sifat 20 Sifat Nafsiyyah, Sifat Salbiyyah, Sifat Ma'aniy, Sifat Ma'nawiyyah, Sireum ateul, 313, Nyukcruk galur sifat-sifat nu maha Agung... Read More

AQOID ILAAHIYYAT

AQOID ILAAHIYYAT

Posted at 12 Maret 2017

Sifat 20, sifat anu wajib, anu Mustahil, sareng jaiz di Alloh, 313, Aqoid ilaahiyyat, sireum ateul, nyufi... Read More